Novinky

26.08.2014

Uzavření reklamní sítě BillBoard CZ (výměna)

Ke dni 30.11.2014 bude ukončen provoz a uzavřeny přístupy do reklamní sítě - BillBoard CZ (výměna) fungující na reklamním trhu pro majitele webových stránek a/nebo inzerenty.

V případě zájmu a dostatečném rozsahu (...

Více zde

Pravidla a podmínky systému BillBoard

Soubor pravidla a podmínky systému BillBoard ke stažení ZDE.

1. Reklamní systém BillBoard

1.1 Obecná ustanovení

1.1.1 Reklamní systém BillBoard, provozovaný společností Internet BillBoard a.s. (dále jen Provozovatel), umožňuje zaregistrovaným zájemcům (dále jen Uživatel) zadávat reklamní kampaně na internetových stránkách provozovaných dalšími Uživateli a partnery systému BillBoard.

1.1.2 Systém BillBoard poskytuje jak bezplatné, tak placené služby v oblasti bannerové reklamy (BillBoard – Bannerová reklama) a reklamy integrované do textu www stránek (BillBoard – Intextová reklama).

1.1.3 Základními principy systému BillBoard, které musí být vždy zachovány, jsou slušnost a důvěryhodnost. Proto systém nepodporuje stránky a servery, jejichž obsah jakkoli souvisí s pornografií, erotikou, porušováním či nabádáním k porušování zákonů, etiky, lidských práv, či autorských práv. Podrobný výčet nepřípustných témat naleznete v dalších částech, konkretizovaných pro Bannerovou (body 2.2.5 a 2.2.11 ) a Intextovou (body 3.2.6 a 3.2.10) reklamu.

1.1.4 Rozhodnutí o porušení pravidel náleží pouze Provozovateli systému BillBoard. Ten také může na základě žádosti a následné konzultaci udělit v některých konkrétních případech vyjímku z určitého pravidla.

1.1.5 Podmínky využívání služeb systému BillBoard se řídí smluvními podmínkami a cenami, které jsou zveřejněny na domovské stránce www.billboard.cz.

1.2 Členství v systému

1.2.1 Podmínkou využívání kterékoli ze služeb systému BillBoard je registrace, prováděná na domovské stránce www.billboard.cz. Uživatelé jsou povinni uvést úplné a aktuální údaje a ty také v aktuálním stavu udržovat. Uvedení nepravdivých, či neúplných údajů může být důvodem okamžitému ukončení poskytování služby.

1.2.2 Zaregistrováním je Uživateli vytvořen účet v příslušné části systému BillBoard (Bannerová reklama, či Intextová reklama), ze kterého pak Uživatel provádí veškeré akce nutné k využívání systému BillBoard. Pokud chce Uživatel využívat jak Bannerovou, tak Intextovou reklamu, je nutné se zaregistrovat do obou částí systému zvlášť.

1.2.3 Provedením registrace Uživatel souhlasí s tím, že:

 • bude dodržovat při užívání služeb systému BillBoard všechna pravidla, platné zákony a nařízení
 • se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit, nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou
 • nebude využívat služby pro ilegální, neetické, či nemorální účely (viz bod 1.1.3)
 • nebude používat žádné zařízení, software, nebo jiných prostředků, které by mohly narušit řádný provoz systému BillBoard
 • nebude jakýmkoli způsobem škodit systému BillBoard, jeho provozovateli ani partnerům a dalším uživatelům systému

1.2.4 Uživatel prohlašuje, že není přímým konkurentem systému BillBoard (tzn., že účelem jeho reklamní kampaně není získat prospěch na úkor systému BillBoard, či Provozovatele) a že informace, které v systému získá, nebudou použity v konkurenčním boji, ani je nepředá případným dalším konkurentům.

1.2.5 Uživatel přistupuje ke svému účtu prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Zavazuje se, že tyto údaje zachová v tajnosti a zabrání jejich zneužití. Uživatel bere na vědomí, že veškeré nastavení, změny, objednávky atp. provedené z jeho účtu jdou na jeho vrub a jeho zodpovědnost.

1.2.6 Provozovatel systému může kdykoliv odmítnout přijetí registrace, či ukončit členství v systému Uživatele bez udání důvodu. Provozovatel si také vyhrazuje právo v případě hrubého porušení těchto pravidel kdykoli ukončit členství v systému. Případé finanční závazky Provozovatele vůči takto vyloučenému členovi budou samozřejmě vyrovnány s přihlédnutím ke skutečnostem vyplývajících z bodu 1.2.9 pravidel systému BillBoard.

1.2.7 Uživatel může své členství v systému BillBoard kdykoliv ukončit. Platnost ukončení nastává ihned po doručení oznámení formou e-mailu, či listovní zásilky Provozovateli. Pokud budou v době výpovědi na Uživatelově účtu nedočerpané finanční prostředky, nastane ukončení členství ihned po jejich dočerpání prostřednictvím kterékoli ze služeb nabízených Provozovatelem.

1.2.8 V případě ukončení Uživatelova členství v systému BillBoard budou Provozovatelem vymazány všechny soubory a informace na příslušném účtu a zablokován přístup na tento účet.

1.2.9 Uživatel bere na vědomí, že pokud svým neuváženým jednáním prokazatelně způsobí Provozovateli, partnerům, či dalším Uživatelům škodu, bude povinen tuto škodu vzniklou v důsledku porušení pravidel systému bez protestu uhradit.

1.3 Další ustanovení

1.3.1 Provozovatel systému BillBoard nemůže být činěn zodpovědným za jakékoli přímé i nepřímé škody, či ztrátu informací způsobenou nesprávným užíváním systému BillBoard. Vyžaduje-li to situace, má Provozovatel právo na změnu údajů bez souhlasu Uživatele (např. změna chybně definované kategorie serveru, URL adresy, překlepy apod.). Doporučuje se tedy dbát o správnost a přesnost všech zadaných údajů (zvláště kontaktních údajů a údajů nutných k běhu reklamní kampaně). Případné změny kontaktních údajů je třeba neprodleně aktualizovat.

1.3.2 Provozovatel systému BillBoard neodpovídá za jakékoli spory vzniklé neoprávněným porušením autorských práv. Dle platných právních předpisů, primární povinnost dodržovat zákonnost zveřejněných děl na internetu zatěžuje zadavatele reklamy, který pak také nese odpovědnost za případný nezákonný původ rozmnoženin autorsky chráněných děl při jejich užívání třetími osobami online způsobem. Na Provozovateli systému BillBoard spočívá pouze sekundární odpovědnost za obsah reklam distribuovaných reklamním systémem BillBoard. Vzniknou-li pochybnosti o legálnosti obsahu stránek, na kterých se zobrazuje reklama BillBoardu, či o obsahu reklamy samotné, je Provozovatel oprávněn okamžitě zasáhnout (zablokováním zobrazování reklam na příslušných stránkách, či zastavením příslušné reklamní kampaně).

1.3.3 Logo, název, databáze, statistiky, know-how, webové stránky, bannery a reklamní bubliny propagující systém BillBoard jsou vlastnictvím Provozovatele. Některé informace, které Uživatel získá jako registrovaný člen systému, mohou být citlivé a budou považovány za intelektuální vlastnictví Provozovatele. Naproti tomu má Uživatel právo využít všech statistických údajů jakýmkoli způsobem - v tisku, na webových stránkách a podobně.

1.3.4 Informace o www stránkách, které vyplynou z užívání reklamního systému BillBoard, včetně statistických údajů o návštěvnosti apod., mohou být Provozovatelem zveřejněny. Příkladem zveřejnění je např. katalog serverů, reklam, různé žebříčky hodnocení, reference, marketingové materiály apod. Naproti tomu poskytnuté kontaktní údaje budou Provozovatelem použity pouze pro obchodní styk (nastane-li) a komunikaci - v žádném případě nebudou postoupeny třetím osobám.

1.3.5 Uživatel bere na vědomí, že detailní statistiky neplacených služeb jsou z kapacitních důvodů udržovány pouze po dobu 1 měsíce a poté jsou k dispozici pouze souhrnné statistiky (celkové počty impresí, kliků a CTR).

1.3.6 Všechna důležitá oznámení pro obě strany musí být v písemné podobě a musí být odeslána prostřednictvím e-mailu, případně též poštou. Oznámení určené Provozovateli musí být odesláno na e-mailovou adresu , což bude potvrzeno automatickou odpovědí s přidělením čísla oznámení. Ve zprávě prosím uveďte číslo účtu, nebo Uživatelské jméno pro snadnou a jistou identifikaci Vašeho účtu v systému. Oznámení určená Uživateli budou odeslána na e-mailovou adresu, kterou Uživatel poskytnul jako součást registračních údajů. Oznámení se považuje za doručené po 48 hodinách po zaslání e-mailu.

1.3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tato pravidla. Po jakékoli takovéto změně Provozovatel zveřejní změněná pravidla na stránkách systému tak, aby byl Uživatel o změnách informován při přihlášení do systému. Takto zveřejněná pravidla jsou považována za platná. Dalším využíváním služeb Uživatelem po zveřejnění změněných pravidel vyjadřuje Uživatel souhlas s novými pravidly.

1.3.7 V případě, že Uživatel s pravidly nesouhlasí, je povinen ukončit využívání těch služeb, s jejichž principy a pravidly nesouhlasí a Provozovatele o tomto ihned informovat e-mailem.

2. Bannerová reklama

2.1 Princip a provozní podmínky

2.1.1 Bannerová reklama funguje na principu získávání a utrácení kreditů - což je vnitřní virtuální platidlo systému. Uživatel kredity získává buď nákupem od Provozovatele, nebo zobrazováním bannerů ostatních členů systému ve svých www stránkách (poskytnutím reklamního prostoru). Takto získanými kredity platí za zobrazení svých bannerů v reklamním prostoru vytvořeném na stránkách členů a partnerů systému BillBoard.

2.1.2 Z funkčního pohledu definujeme dvě uživatelské role:

 • pokud je Uživatel majitelem www stránek, které využívá k získávání kreditů zobrazováním Bannerové reklamy sytému BillBoard, stává se poskytovatelem reklamního prostoru.
 • pokud Uživatel využívá systém k zadávání reklamních kampaní, stává se inzerentem

Tyto dvě role jsou na sobě nezávislé, takže poskytovatel reklamního prostoru může (a nemusí) být zároveň inzerentem, a naopak, inzerent může (a nemusí) být zároveň poskytovatelem reklamního prostoru.

V praxi:

 • jen poskytovatel = zobrazuje Bannerovou reklamu ve svých www stránkách, spoří kredity, nemá zadánu vlastní reklamní kampaň
 • poskytovatel i inzerent = zobrazuje Bannerovou reklamu ve svých www stránkách, získané kredity používá na vlastní reklamní kampaň
 • jen inzerent = nezobrazuje Bannerovou reklamu ve svých www stránkách, pro spuštění vlastní kampaně používá koupené, či dříve naspořené kredity

2.1.3 Systém BillBoard podporuje standardní rozměry bannerů dle Interactive Advertising Bureau (www.iab.net). Jejich výčet včetně údajů o maximální datové velikosti a kreditním ohodnocení naleznete v dokumentu Formáty bannerů.

2.1.4 Poskytovatelé reklamního prostoru souhlasí se skutečností, že Provozovatel prodává část reklamního prostoru systému BillBoard inzerentům za účelem pokrytí provozních nákladů a přiměřeného zisku.

2.2 Ustanovení pro poskytovatele reklamního prostoru

Servery, sekce a BillBoard HTML kód

2.2.1 Na jednom uživatelském účtu může Uživatel definovat více serverů, přičemž každý server lze dále dělit na sekce. Toto dělení by mělo odpovídat tématickému rozdělení obsahu serveru. Kredity lze použít na propagaci kteréhokoli serveru v rámci jednoho uživatelského účtu, nelze je však přenášet mezi dvěma účty.

2.2.2 Uživatel má při definování jednotlivých sekcí povinnost přiřadit každé sekci právě jednu kategorii z Provozovatelem nabídnutého seznamu kategorií. Tato kategorie musí odpovídat tématickému obsahu dané sekce (resp. www stránek do dané sekce spadajících). Provozovatel si vyhrazuje měsíční lhůtu na schválení, či změnu Uživatelem zvolené kategorie.

2.2.3 Pro každou sekci si Uživatel může vygenerovat BillBoard HTML kód, který pak dle svého uvážení zapracuje do zdrojového kódu www stránek dané sekce. Tento BillBoard HTML kód zajistí zobrazování reklamních bannerů ostatních členů systému v příslušných stránkách. BillBoard HTML kód lze vložit do libovolného počtu www stránek dané sekce - tedy takových stránek, jejichž obsah odpovídá kategorii, která je dané sekci přiřazena.

2.2.4 Pokud bude Provozovatelem shledáno nesprávné rozdělení sekcí, či chybné použití BillBoard HTML kódu, bude provedena příslušná sekce převedena do speciální kategorie "Nezařazeno", čímž Provozovatel dává najevo že příslušná sekce nesplňuje podmínky pro plnohodnotné fungování v systému a následkem toho bude snížena hodnota kreditu získaného v této sekci na polovinu. Uživatel bude neprodleně informován e-mailem.

2.2.5 Uživatel se zavazuje, že do systému nepřihlásí servery, jejichž stránky obsahují pornografii, erotiku, ilegální data (warez, cracky, patche apod.), autorsky chráněná díla (pirátské mp3, fota, videoklipy, texty apod.), různé návody k protizákonné činnosti (hacking, výroba drog, výbušnin apod.), vulgární, či hanlivý obsah, nebo nabádání k porušování etiky, lidských práv, či platných mezinárodních dohod. Provozovatel také nebude akceptovat propagaci služeb třetí strany pomocí sítě BillBoard vedoucí k profitu Uživatele (affiliate systémy, vydělávání surfováním, emailingem apod.)

2.2.6 Uživatel se zavazuje, že nebude uměle zvyšovat návštěvnost svých www stránek (a tím i počty bannerů zobrazených systémem BillBoard) pomocí skriptů, programů, či jakýmkoli jiným způsobem.

2.2.7 Uživatel se zavazuje, že BillBoard HTML kódy vloží do svých www stránek tak, aby mohly být zhlédnuty běžným uživatelem internetu, bez speciálního softwarového, či hardwarového vybavení.

2.2.8 Uživatel se zavazuje, že kredity získané zobrazováním bannerů budou využity pouze na propagaci jeho vlastních www stránek, produktů, projektů, či služeb.

2.2.9 Jakýkoli zásah Uživatele do BillBoard HTML kódu bez povolení Provozovatele je nepřípustný - s vyjímkou centrování, či jiného vizuálního zapracování do www stránky.

Umístění banneru ve www stránkách Uživatele - poskytovatele reklamního prostoru

2.2.10 Uživatel se zavazuje, že nebude umisťovat bannery systému BillBoard (BillBoard HTML kód) na stránky, které nejsou součástí jeho serverů definovaných na jeho uživatelském účtu.

2.2.11 Uživatel bere na vědomí, že bannery systému BillBoard nesmí použít ve stránkách serverů určených bodem 2.2.5 pravidel, dále v cizojazyčných stránkách (pouze ve stránkách psaných česky a slovensky), v tzv. vstupních stránkách s minimem obsahových informací, ve stránkách zabezpečených heslem - bez možnosti vstupu nebo registrace, ve stránkách intranetu, ve stránkách s automatickým přesměrováním (forward), či v automaticky obnovujících se stránkách (reload, refresh). Naprosto nepřípustné je použití kódu ve stránkách, jejichž jediným účelem je pouze zobrazování reklamy.

2.2.12 Uživatel při generování BillBoard HTML kódu zvolí parametr pro určení pozice, který musí odpovídat umístění banneru ve stránce. Pozice viditelná znamená, že při standardním vzhledu prohlížeče včetně standardních navigačních lišt je v rozlišení 1024x768 plocha banneru viditelná bez nutnosti použití posuvníku. V pozici rolovací je banner viditelný v rozlišení 1024x768 až po posunu stránky.

2.2.13 Na jedné www stránce (myšleno tím celé okno prohlížeče - ne stránky v jednotlivých rámcích) může Uživatel umístit několik bannerů, přičemž maximem jsou 3 bannery sytému BillBoard na jedné www stránce. Z těchto 3 bannerů mohou být 2 bannery stejných rozměrů. Z těchto 2 bannerů stejných rozměrů musí mít první z nich parametr pozice viditelná a druhý parametr pozice rolovací.

2.32.14 Uživatel se zavazuje umístit bannery ve stránce tak, aby reklama byla v přímém kontaktu s významovým obsahem stránky. Jakékoli oddělování bannerů od textového obsahu stránky (např. odřádkováním, vytvořením reklamního bloku, či designovým odsunem reklamy) je nepřípustné. V případě zobrazování banneru ve spodní části stránky je vyžadováno umístění ihned za textovou částí, ještě před tzv. patičkou (jednotné zakončení stránky osahující např. odkazy, či informace autora). V případě zobrazování banneru v rámci stále stejné navigační lišty (např. boční menu) je nutné zajistit kontakt banneru s obsahovou (textovou) částí stránky.

2.2.15 Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat redukci počtu a rozměrů bannerů ve stránkách Uživatele tak, aby tyto byly adekvátní obsahu stránky a způsobu prezentace. Toto pravidlo bude aplikováno zejména u stránek s nevelkým, převážně grafickým, či krátkým textovým obsahem, u nichž je vysoká pravděpodobnost přechodu na další stránku stejného typu (např. seznamky, fotogalerie, inzerce apod.) u nichž bude dosahováno vysokého počtu zobrazení bannerů a velmi nízkého počtu kliknutí.

2.3 Ustanovení pro inzerenty

Uživatel - inzerent se zavazuje, že při tvorbě a vkládání bannerů do systému bude dbát těchto zásad:

2.3.1 Nelze vložit banner, jehož vyznění (ať ve slovní či obrazové podobě) by jakkoli mohlo naznačovat propagaci erotiky, a to i v případě, že propagované stránky jsou v souladu s pravidly.

2.3.2 Nelze vložit banner, jehož obsah porušuje, nebo nabádá k porušování právních předpisů ČR a mezinárodních úmluv, případně budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

2.3.3 Nelze vložit banner, jehož obsah porušuje, nebo nabádá k porušování autorských práv použitím či propagací autorsky chráněných děl (např. autorská videa, fotografie, mp3, warez atd.).

2.3.4 Nelze vložit banner, jehož obsah uráží, nebo nabádá k urážení jakékoliv národnostní, politické, rasové, či náboženské cítění, či přesvědčení.

2.3.5 Nelze vložit banner budící dojem, že na propagovaných stránkách lze nalézt něco, co tam ve skutečnosti není. Obsah banneru musí souviset s obsahem propagované stránky.

2.3.6 Nelze vložit banner, jenž jakýmkoli způsobem budí dojem, že kliknutí na něj ovlivní další chod počítače (např. chybové hlášení). Vždy musí být patrné, že se jedná o reklamu.

2.3.7 Nelze vložit banner, v němž je užito vulgárních nebo hanlivých slov, či jinak působí pohoršujícím dojmem.

2.3.8 Nelze vložit banner, který je napodobeninou, či kopií banneru jiného člena systému (autorství banneru bude přiznáno tomu, kdo jej dříve vložil do systému).

2.3.9 Nelze vložit banner, jehož animace způsobuje blikající, či pohybový efekt, hrubě narušující design www stránek.

2.3.10 Nelze vložit banner, propagující služby třetí strany vedoucí k profitu Uživatele (affiliate systémy, vydělávání surfováním, emailingem apod.) Toto je možné pouze u placených služeb systému, nikoliv u výměnné reklamy.

2.3.11 Rozhodnutí o tom, zda daný banner splňuje či nesplňuje kritéria potřebná k aktivaci přísluší Provozovateli. Hlavní důraz se klade na celkové vyznění banneru, teprve potom na jednotlivé grafické, či textové prvky. Např. za erotický může být označen banner, jež nebude obsahovat ani erotický obrázek, ani slova z této oblasti, ale jehož celkové vyznění vyvolá dojem, že po kliknutí na něj budete přesměrováni na eroticky zaměřené stránky.

2.3.12 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli banner deaktivovat. V tom případě bude Uživatel ihned informován e-mailem o důvodu deaktivace.

2.3.13 Pokud kdykoli zjistíte, že v systému BillBoard existuje banner, který nevyhovuje výše definovaným kritériím, ihned o něm prosím informujte Provozovatele. Klikněte na inkriminovaný banner a URL adresu propagované stránky se stručným popisem banneru zašlete na adresu

3. Intextová reklama

3.1 Princip a provozní podmínky

3.1.1 Intextová reklama je placenou službou poskytovanou Provozovatelem systému BillBoard, při které se ve stránkách Uživatelů systému zvýrazňují slova v textu stránky. Pokud na takto zvýrazněné slovo najede návštěvník stránky kurzorem myši, dojde ke zobrazení tzv. reklamní bubliny. Kliknutím na reklamní bublinu bude návštěvník přesměrován na cílovou stránku, která byla k této bublině definována.

3.1.2 Z funkčního pohledu definujeme dvě uživatelské role:

 • pokud je Uživatel majitelem www stránek, ve kterých dochází ke zobrazování Intextové reklamy BillBoard, stává se poskytovatelem reklamního prostoru.
 • pokud Uživatel využívá systém k zadávání reklamních kampaní, stává se inzerentem

Tyto dvě role jsou na sobě nezávislé, takže poskytovatel reklamního prostoru může (a nemusí) být zároveň inzerentem, a naopak, inzerent může (a nemusí) být zároveň poskytovatelem reklamního prostoru.

V praxi:

 • jen poskytovatel = zobrazuje Intextovou reklamu na svých www stránkách, získané prostředky nepoužívá na vlastní reklamní kampaň
 • poskytovatel i inzerent = zobrazuje Intextovou reklamu na svých www stránkách, a zároveň má zadánu vlastní placenou reklamní kampaň (přičemž prostředky získané zobrazováním může použít k podpoře této kampaně)
 • jen inzerent = nezobrazuje Intextovou reklamu na svých www stránkách, pouze zadává vlastní placenou reklamní kampaň

3.1.3 Reklamní bublina je definována nadpisem, textem, patičkou a případným grafickým prvkem (logo, obrázek, video, jiné). Výčet grafických prvků, včetně údajů o maximální datové velikosti a cenovém ohodnocení naleznete v dokumentu Formáty bublin.

3.1.4 Poskytovatel reklamního prostoru do svých www stránek vloží BillBoard HTML kód, který zajistí zvýraznění klíčových slov a následné zobrazování reklamních bublin propagujících produkty či služby třetích stran (viz bod 3.1.1). Za poskytnutý prostor mu náleží odměna vázaná na realizovanou reklamní bublinu a obchodní model, který byl k dané reklamní bublině zvolen (viz bod 3.1.5).

3.1.5 Pro inzerenty nabízí systém více obchodních modelů (platby za zobrazení, platby za kliknutí, pevné či proměnlivé ceny, exkluzivita apod.). Konkrétním obchodním modelům, odpovídají různé druhy reklamních bublin.

3.1.6 Inzerent ve své reklamní kampaní definuje tzv. klíčová slova, či fráze, jejichž výskyt na stránkách některého z poskytovatelů reklamního prostoru je jednou z nutných podmínek pro zobrazení reklamní bubliny inzerenta na této stránce.

3.1.7 Inzerent má možnost svá klíčová slova, či fráze, i obsah své reklamní bubliny kdykoliv změnit.

3.1.8 Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze systému slova, či fráze, která prokazují nízkou četnost na stránkách poskytovatelů reklamního prostoru.

3.1.9 Inzerent dává Provozovateli souhlas s eventuálním přidáváním relevantních klíčových slov, či frází k jeho reklamním bublinám tak, aby byly efektivněji využity. Takto přidaná klíčová slova má inzerent právo kdykoli odstranit.

3.1.10 Podmínkou spuštění a běhu reklamní kampaně je kladný stav financí na uživatelském účtu inzerenta. Aktuální cenové podmínky jsou dostupné na stránkách www.billboard.cz. V případě platby na účet, je zaplacená částka připsána Uživateli v okamžiku připsání částky na účet Provozovatele. Řádný daňový doklad je zasílán poštou do 14 dní od připsání platby na účet.

3.1.11 Inzerent souhlasí s tím, že mu bude odečtena příslušná částka za veškerá zobrazení nebo kliknutí na jeho reklamní bublinu (dle zvoleného obchodního modelu), kromě těch, která bude Provozovatel považovat za podvodná nebo v rozporu s pravidly.

3.1.12 Inzerent má možnost získat exkluzivitu na zvolené časové období a vybraná klíčová slova, či fráze. Exkluzivita zajišťuje, že v daném čase se k vybraným klíčovým slovům, či frázím nezobrazí reklama nikoho jiného, než daného inzerenta, který si exkluzivitu koupil. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za četnost zvýraznění jednotlivých klíčových slov, či frází zakoupených exkluzivně.

3.1.13 Intenzita zobrazování reklamní kampaně je ovlivněna mimo jiné efektivností vlastní kampaně vůči konkurenčním kampaním.

3.1.14 Statistické údaje o realizovaných kampaních uvedené v systému BillBoard jsou považovány za jediné určující údaje sloužící jako podklad pro odečet příslušné částky Uživateli.

3.1.15 Částky zaplacené a připsané na interní účet Uživatele jsou nevratné, Uživateli bude umožněno vyčerpat je využitím služeb systému BillBoard

3.2 Ustanovení pro poskytovatele reklamního prostoru

Servery a BillBoard HTML kód

3.2.1 Na jednom uživatelském účtu může Uživatel definovat více serverů.

3.2.2 Uživatel má povinnost zařadit každý server do oborové kategorie, z Provozovatelem nabídnutého seznamu kategorií. Tato kategorie musí odpovídat tématickému obsahu daného serveru (resp. www stránek daného serveru). Provozovatel si vyhrazuje měsíční lhůtu na schválení, či změnu Uživatelem zvolené kategorie.

3.2.3 Pro každý server si Uživatel může vygenerovat BillBoard HTML kód, který pak zapracuje do zdrojového kódu www stránek daného serveru. Tento BillBoard HTML kód zajistí zvýraznění slov a zobrazování reklamních bublin v příslušných www stránkách. BillBoard HTML kód lze vložit do libovolného počtu www stránek daného serveru - tedy takových stránek, jejichž obsah odpovídá kategorii, která je danému serveru přiřazena.

3.2.4 Pokud bude Provozovatelem shledáno nesprávné zařazení serveru do oborové kategorie, má Provozovatel právo provést změnu u daného serveru, aniž by byl Uživatel o změně informován.

3.2.5 Pokud bude Provozovatelem shledáno, že BillBoard HTML kód je vložen do www stránek neodpovídajících oborové kategorii serveru, pro nějž byl kód vygenerován, nebo do www stránek, jež jsou v rozporu s pravidly systému, má právo na náhradu způsobené škody. Provozovatel určí výši škody, způsob nápravy a ihned vyrozumí Uživatele e-mailem. Provozovatel pak může uplatit svůj nárok na náhradu škody například odebráním odměny z účtu Uživatele, zastavením načítání odměny do doby sjednání nápravy apod. Provozovatel má dále právo zablokovat zobrazování reklam nad celým prostorem daného Uživatele do doby, než dojde ke sjednání požadované nápravy.

3.2.6 Uživatel se zavazuje, že do systému nepřihlásí servery, jejichž stránky obsahují pornografii, erotiku, ilegální data (warez, cracky, patche apod.), autorsky chráněná díla (pirátské mp3, fota, videoklipy, texty apod.), různé návody k protizákonné činnosti (hacking, výroba drog, výbušnin apod.), vulgární, či hanlivý obsah, nebo nabádání k porušování etiky, lidských práv, či platných mezinárodních dohod.

3.2.7 Uživatel se zavazuje, že nebude uměle zvyšovat návštěvnost svých www stránek (a tím i počty zobrazených reklam systémem BillBoard) pomocí skriptů, programů, či jakýmkoli jiným způsobem.

3.2.8 Uživatel se zavazuje, že BillBoard HTML kódy vloží do svých www stránek tak, aby mohly být zhlédnuty běžným uživatelem internetu, bez speciálního softwarového, či hardwarového vybavení.

3.2.9 Jakýkoli zásah Uživatele do BillBoard HTML kódu bez povolení Provozovatele je nepřípustný.

Umístění Intextové reklamy ve www stránkách Uživatele - poskytovatele reklamního prostoru

3.2.10 Uživatel se zavazuje, že nebude umisťovat BillBoard HTML kód na stránky, které nejsou součástí jeho serverů definovaných na jeho uživatelském účtu.

3.2.11 Uživatel bere na vědomí, že BillBoard HTML kód pro Intextovou reklamu nesmí použít ve stránkách serverů určených bodem 3.2.6 pravidel, dále v cizojazyčných stránkách (pouze ve stránkách psaných česky), ve stránkách zabezpečených heslem - bez možnosti vstupu nebo registrace, ve stránkách intranetu, ve stránkách s automatickým přesměrováním (forward), či v automaticky obnovujících se stránkách (reload, refresh).

3.2.12 Doporučené umístění BillBoard HTML kódu je co nejblíže konci www stránky (ve zdrojovém kódu stránky), ideálně však nad kódy nejrůznějších měřících či podobných systémů třetích stran.

3.2.13 Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat odstranění kódu za stránek jejichž přínos pro systém bude považovat za minimální.

3.2.14 Poskytovatel reklamního prostoru má možnost využít technických prostředků pro zakázání nechtěné reklamy (např. konkurence) na svých serverech.

3.3 Ustanovení pro inzerenty

Obsah reklamní bubliny

Uživatel - inzerent se zavazuje, že při tvorbě a vkládání reklamních bublin do systému bude dbát těchto zásad:

3.3.1 Nelze vložit reklamní bublinu, jejíž vyznění by jakkoli mohlo naznačovat propagaci erotiky, a to i v případě, že propagované stránky jsou v souladu s pravidly.

3.3.2 Nelze vložit reklamní bublinu, jejíž obsah porušuje, nebo nabádá k porušování právních předpisů ČR a mezinárodních úmluv, případně budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

3.3.3 Nelze vložit reklamní bublinu, jejíž obsah porušuje, nebo nabádá k porušování autorských práv použitím či propagací autorsky chráněných děl (např. autorská videa, fotografie, mp3, warez atd.).

3.3.4 Nelze vložit reklamní bublinu, jejíž obsah uráží, nebo nabádá k urážení jakékoliv národnostní, politické, rasové, či náboženské cítění, či přesvědčení.

3.3.5 Nelze vložit reklamní bublinu budící dojem, že na propagovaných stránkách lze nalézt něco, co tam ve skutečnosti není. Obsah reklamní bubliny musí souviset s obsahem propagované stránky.

3.3.6 Nelze vložit reklamní bublinu, jež jakýmkoli způsobem budí dojem, že kliknutí na něj ovlivní další chod počítače.

3.3.7 Nelze vložit reklamní bublinu, v níž je užito vulgárních nebo hanlivých slov, či jinak působí pohoršujícím dojmem.

3.3.8 Nelze vložit reklamní bublinu, která je napodobeninou, či kopií reklamní bubliny jiného člena systému (autorství bubliny bude přiznáno tomu, kdo ji dříve vložil do systému).

3.3.9 Nelze vložit reklamní bublinu, která obsahuje kontaktní informace jako je adresa, tel. číslo, fax apod. Ty mohou být uvedeny na propagované stránce, nikoliv však v textu reklamní bubliny.

3.3.10 Provozovatel si vyhrazuje právo upravit text reklamní bubliny, pokud vykazuje gramaticky, či formálně nepřijatelné odchylky (např. překlepy, chybějící diakritika, řadu opakovaných znaků jako vykřičníky, otazníky apod.) Tato úprava nebude mít vliv na obsah reklamního sdělení.

3.3.11 Rozhodnutí o tom, zda daná reklamní bublina splňuje či nesplňuje kritéria potřebná k aktivaci přísluší Provozovateli, který si zároveň vyhrazuje právo kdykoli reklamní bublinu deaktivovat. V tom případě bude Uživatel ihned informován e-mailem o důvodu deaktivace.

3.3.12 Pokud kdykoli zjistíte, že v systému BillBoard existuje reklamní bublina, která nevyhovuje výše definovaným kritériím, ihned o ní prosím informujte Provozovatele. Alespoň částečné znění textu reklamního bubliny, či URL adresu cílové stránky zašlete na adresu .