Novinky

26.08.2014

Uzavření reklamní sítě BillBoard CZ (výměna)

Ke dni 30.11.2014 bude ukončen provoz a uzavřeny přístupy do reklamní sítě - BillBoard CZ (výměna) fungující na reklamním trhu pro majitele webových stránek a/nebo inzerenty.

V případě zájmu a dostatečném rozsahu (...

Více zde

Obchodní a všeobecné podmínky

Obchodní a všeobecné podmínky reklamního systému BillBoard si můžete stáhnout ZDE.

 1.  Úvodní ustanovení

Internet BillBoard a.s. ( dále jen Provozovatel) se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 95, PSČ: 70900,
vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl B., vložka 3451, IČO: 25842404 je společnost, která provozuje reklamní systém BillBoard resp. BillBoard. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci při provozování elektronické  reklamy (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 2.  Definice pojmů

BillBoard (dále jen Reklamní systém) je seskupení reklamního prostoru, který Provozovatel administruje pomocí svých HTML kódů.
Bannerový prostor -  část plochy na Serveru Uživatele, kde se zobrazují především reklamní bannery grafického,
textového či kombinovaného obsahu.
Intextový prostor –  zvýrazněná slova v textu stránky na Serveru Uživatele, u kterých se objevují reklamní bubliny
s grafickým, textovým či kombinovaným obsahem.
Reklamní   prostor   -  část   plochy   na   Serveru   Uživatele   vytvořená   HTML  kódem   Provozovatele   z   důvodu   záměru  Provozovatele provozovat nad touto plochou Reklamní systém a prodávat v něm reklamu. Reklamní prostor může být tvořen bannerovým i intextovým prostorem. Pro každý z těchto prostorů může existovat samostatný systém s vlastním účtem, se kterým Uživatel pracuje.
Server Uživatele  – www stránky přístupné návštěvníkům internetu provozované Uživatelem a  které jsou Uživatelem založeny na účtech jednotlivých systémů Provozovatele.
Inzerent  – jakákoliv osoba, která se s Provozovatelem dohodne na využití Reklamního prostoru BillBoard a za toto použití zaplatí Provozovateli dohodnutou odměnu.
Kampaň  –   kampaní   je   realizace   internetové   reklamy   (inzerce)   zákazníka   vymezená   počtem   zobrazení,   časem, prostorem, způsobem a obsahem.
Banner je grafický nebo textový prvek zprostředkovaný Reklamním systémem, který se zobrazuje uživateli  internetu na jednotlivých serverech.
Kliknutí (klik) je stav, kdy uživatel internetu klikne myší na banner a dojde k zavolání www stránky inzerenta.
Platné   kliknutí   –   kliknutí   na   placenou   reklamu   v jakémkoli   formátu,   zprostředkovanou   Reklamním   systémem Provozovatele, které může být za všech okolností považováno za kliknutí návštěvníka internetu, kterého skutečně zaujal předmět inzerce.
Vyloučené kliknutí – kliknutí, u kterého je z jakéhokoliv důvodu možné se domnívat, že bylo učiněno s jiným cílem, než se skutečně seznámit s předmětem inzerce.
Platné zobrazení – zobrazení placené reklamy ve vybraných formátech, zprostředkované Reklamním systémem, které nebylo   zobrazeno   umělým   způsobem   (pomocí   automatického   obnovování   stránek,   zobrazení   mimo   viditelný prostor stránky apod.)
Vyloučené zobrazení –  zobrazení, u kterého je z jakéhokoliv důvodu možné se domnívat, že bylo učiněno s jiným
cílem, než skutečně seznámit s předmětem inzerce konkrétního návštěvníka stránky Uživatelem systému je kterákoliv fyzická či právnická osoba, která provozuje svůj server v síti internet, je jeho majitelem
nebo je oprávněná jménem majitele jednat a má právo zasahovat do jeho kódu, a která uzavřela s provozovatelem Smlouvu.
Cena reklamy – je cena reklamní kampaně sjednaná mezi Provozovatelem a Inzerentem. Stanovení výše ceny reklamy a k tomu poskytnuté plnění z reklamního prostoru je plně věcí Provozovatele.
Reklamní kód  je HTML kód Provozovatele, který po vložení do www stránky/serveru Uživatele zprostředkuje volání
reklamního systému, který realizuje zobrazení reklamního sdělení nad Reklamním prostorem.
Unikátní návštěvník – jednoznačně identifikovatelný návštěvník serveru Uživatele.
BillBoard je skupinou serverů sdružených z vlastní vůle do reklamní sítě, kterou technicky spravuje Provozovatel.
Kredit je vnitřní platidlo v systému BillBoard.

 3.  Činnost a její rozsah

 3.1.     Činnost smluvních stran je zajišťována na základě uzavřené Smlouvy, jejímž předmětem je závazek Uživatele poskytnout Provozovateli Reklamní prostor na svém serveru, pomocí Reklamního kódu a záměr Provozovatele provozovat reklamní systém a prodávat v něm reklamu.
 3.2.     Reklamní prostor může být tvořen Bannerovým prostorem, Intextovým prostorem nebo jejich kombinací.
 3.3.     Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout uzavření Smlouvy s potenciálním Uživatelem dle  vlastního rozhodnutí.
 3.4.     Uživatel dobrovolně umístí na své stránky Reklamní kód, který získá od Provozovatele.
 3.5.     Uživatel  se   zavazuje,   že   nebude   nijak   zasahovat   do   poskytnutého   Reklamního   kódu   či   jeho   součástí (JavaScriptu apod.) nebo je modifikovat, kromě míst, výslovně určených pro uživatelská nastavení.
 3.6.     Uživatel se zavazuje, že bude používat Reklamní kód podle Pravidel systému BillBoard.
 3.7.    Je výslovně zakázáno umisťovat poskytnutý HTML kód na servery či jejich části s erotickým obsahem, obsahem porušujícím práva intelektuálního vlastnictví, obsahem nabádajícím k užívání, výrobě, distribuci či přípravě drog, nebo obsahem jakkoli hanobícím lidskou důstojnost, rasu či jakoukoliv skupinu obyvatel. V případě nedodržení této   podmínky  je   Provozovatel   oprávněn   účtovat   Uživateli   pokutu   ve   výši   100.000   Kč   za   každé   jednotlivé porušení. To neomezuje právo Poskytovatele vymáhat na Uživateli náhradu škody.
 3.8.     Uživatel   uzavřením   Smlouvy   souhlasí   se   zobrazováním   reklamy   zprostředkované   systémy   Provozovatele pomocí vloženého kódu a dále s obsahem a provedením této reklamy.
 3.9.     Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu umístění Reklamního kódu ve stránce tak, aby zobrazení reklamy na www  stránkách  Uživatele   bylo  pro  návštěvníky  daných  stránek  ve  shlédnutelné   oblasti,  v blízkém   kontaktu s obsahem stránky či na takových místech, kde dává reklamní sdělení smysl.
 3.10.   Uživatel si je vědom toho, že zobrazovaná reklama může případně propagovat služby či produkty subjektů, kteří jsou nebo mohou být v konkurenčním či soutěžním vztahu vůči Uživateli a tímto s jejich propagací souhlasí.
 3.11.   Provozovatel nenese odpovědnost za skutečné umístění a zobrazení reklamy na serveru Uživatele.
 3.12.   Uživatel nesmí uměle zvyšovat návštěvnost svých www stránek (a tím i počty volaných Reklamních kódů)
pomocí skriptů, programů, či jakýmkoli jiným způsobem.

 4.  Odměna

 4.1. Za poskytnutí reklamního prostoru náleží Uživateli odměna:                                                                                          a) Pokud Uživatel poskytuje na daném serveru výhradně Bannerový prostor nebo výhradně Intextový prostor a
to bez objemové garance, Provozovatel vyplatí Uživateli odměnu ve výši  50%  z realizovaného finančního
objemu reklamní kampaně v daném prostoru po odečtení nákladů spojených s prodejem dané kampaně.              b) Pokud Uživatel poskytuje na daném serveru Bannerový prostor souběžně s Intextovým prostorem a to bez
objemové garance, Provozovatel vyplatí Uživateli odměnu ve výši  60%  z realizovaného finančního objemu
reklamních kampaní v daných prostorech po odečtení nákladů spojených s prodejem daných kampaní.                 c) Dohodou smluvních stran je možné dohodnout i jiné výše odměny, která by byla specifikována formou přílohy
ke smlouvě.

4.2.     Za poskytnutí reklamního prostoru náleží Uživateli výše uvedená odměna a to pouze za následujících podmínek:
 a)  Uživatel splňuje a dodržuje všechna ustanovení Obchodních podmínek a Pravidel systému BillBoard
 b)  Inzerent Provozovateli zaplatil dohodnutou Cenu reklamy
 c)  Zobrazení či kliknutí nebude spadat mezi vyloučená dle těchto Obchodních podmínek.
 4.3.     Nárok na odměnu Provozovatel připisuje Uživateli na měsíční bázi za předchozí kalendářní měsíc.
 4.4.     Provozovatel účtuje tyto poplatky Uživateli:
 a)  administrační poplatek za odeslání daňového dokladu a odměny na účet Uživatele:  5,- Kč. 
 b) administrační poplatek za roční vyúčtování provedené v prosinci ve výši 50Kč. Pokud bude výše zůstatku na účtu Uživatele nižší než 50 Kč, bude odečten poplatek ve výši zůstatku, do maximální hodnoty 50Kč.
 4.5.     Účastník má nárok na vyplacení odměny pouze tehdy, jestliže její výše, dosáhne po odečtení všech případných
souvisejících poplatků minimální částky 500,- Kč.
 4.6.     Provozovatel bude Uživateli vyplácet odměnu automaticky v jakékoliv výši na konci kalendářního roku po odečtení poplatků Uživatele, definovaných v bodu 4.4. těchto obchodních podmínek.
 4.7.     Nevyplacená odměna se automaticky převádí do dalšího měsíce.
 4.8.     Částka k vyplacení je součet doposud nevyplacených peněz (nebo neblokovaných pro výplatu jinou žádostí)
připsaných na účet uživatele do konce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém byla žádost vystavena
 4.9.     Datum   zdanitelného   plnění   faktury   je   poslední   den   měsíce   předcházejího   měsíci,   ve   kterém   byla   žádost
vystavena, pokud byla žádost vystavena do 15. dne v měsíci včetně. Datum zdanitelného plnění faktury je den
vystavení žádosti, pokud byla žádost vystavena po 15. dni v měsíci
 4.10.   Datum splatnosti faktury je datum vystavení žádosti + 30 kalendářních dnů
 4.11.   Za žádost je u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů považováno vystavení a doručení faktury se
všemi náležitostmi daňového dokladu dle platných předpisů. Za žádost u fyzické osoby – nepodnikatele, se
považuje podepsaná písemná žádost, která musí obsahovat:
 a)  jméno a adresu žádajícího
 b)  částku, jež má být vyplacena (případně žádost o použití odměny na nákup produktů a služeb Provozovatele).
Částky z jednotlivých Reklamních prostorů (Bannerový, Intextový,…) se uvádí odděleně jako samostatné
položky.
 c)  číslo bankovního účtu, na nějž má být vyplacena
 d)  Identifikace Účastníka v Reklamním systému
 e)  prohlášení, že částka bude řádně zdaněna dle platných zákonů.
 4.12.   Uživatel   souhlasí   s   tím,   že   určení   ceny,   způsob   výpočtu   odměny  a   podmínky  vyplácení   odměny  bude   ve
výhradní kompetenci Provozovatele.
 4.13.   Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může využívat metod, které omezují možnosti zneužití systému, a které
mohou některá zobrazení/kliknutí označit jako vyloučená. Provozovatel se současně zavazuje, že vyvine veškeré
úsilí k tomu, aby možnost označení zobrazení/kliknutí za vyloučené byla minimalizována.
 4.14.   Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel není povinen zpřístupnit Uživateli nebo třetím osobám metody použité k
detekci vyloučených zobrazení/kliků a k účelům popsaným výše.
 4.15.   V   případě,   že   bude   zpětně   zobrazení/kliknutí   uznáno   za   vyloučené   a   z   tohoto   zobrazení/kliknutí   již   byla vyplacena   či   přiznána   odměna,   sníží   se   odměna   na   účtu   Uživatele   o   příslušnou   částku   tak,   jako   kdyby
k zobrazení/kliknutí nedošlo.
 4.16.   Uživatel si je vědom, že veškeré odměny vyplácené jakoukoliv formou (přímo, čerpáním služeb Provozovatele,
čerpáním zboží a služeb partnerů apod.) podléhají zdanění dle aktuálně platných zákonů.
 4.17.   Odměna na základě Obchodních podmínek bude Uživateli uhrazena nejpozději do 30 dnů od vzniku nároku na
její vyplacení.
 4.18.   V případě porušení podmínek účasti v systému Uživatelem může být Provozovatelem Uživateli uložena smluvní
pokuta ve výši stávajícího zůstatku odměny na jeho účtu zjištěné k okamžiku uplatnění nároku na smluvní pokutu
Provozovatelem a může mu být zrušeno účastnictví v systému.
 4.19.   Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Provozovatele a jeho partnerů či klientů na náhradu způsobené
škody majetkové i nemajetkové povahy.
 4.20.   Provozovatel negarantuje a neručí za to, že na serveru Uživatele bude zobrazena placená reklama, dobu jejího
zobrazení, její obsah apod., negarantuje a neručí za jakýkoliv minimální počet zobrazení ani minimální částky
odměny.
 4.21.   Uživatel   souhlasí   s   tím,   že   Provozovatel   může   realizovat   ve   sjednaném   reklamním   prostoru   Uživatele
promokampaně za účelem propagace technologií Provozovatele.

 5.  Další ustanovení

 5.1.     Uživatel se zavazuje jednat o všech případných problémech v souvislosti se zobrazování bannerů inzerenta
pouze a přímo s Provozovatelem a nikoli s inzerentem.
 5.2.     Za svůj server a jeho obsah nese plnou a výhradní zodpovědnost Uživatel.
 5.3.     Uživatel zodpovídá za správnost a aktuálnost údajů, které uvádí na svém účtu v Reklamním systému, a které jsou nutné pro poskytnutí služeb Provozovatelem či výplatu odměny, zejména za správnost a platnost e-mailové adresy, údajů nutných pro fakturaci včetně případného DIČ a čísla bankovního účtu.
 5.4.     Uživatel zodpovídá za správné vykazování odměny vůči všem příslušným státním orgánům.
 5.5.     Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádné kroky, které by vedly k umělému zvyšování počtu zobrazení či
kliků. Uživatel současně bere na vědomí, že nemá nárok na přiznání a poskytnutí odměny za zobrazení/kliky,
jichž bylo dosaženo tímto umělým zvyšováním a to i zpětně.
 5.6.     Posouzení, zda Uživatel porušuje či neporušuje některý bod z těchto podmínek je výhradně na Provozovateli.
 5.7.     Provozovatel může tyto podmínky kdykoli změnit. Na změnu upozorní informací v uživatelské sekci Reklamního systému a e-mailem na adresu, uvedenou Uživatelem a to nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změny.  Užívání Reklamního sytému po uplynutí této lhůty je považováno za souhlas s novými podmínkami.
 5.8.     Smluvní strana je povinna aktivně a bez zbytečného prodlení informovat druhou smluvní stranu o skutečnostech, které by mohly ovlivnit platnost smlouvy.
 5.9.     Uživatel a Provozovatel souhlasí se zápočty vzájemných závazků a pohledávek.

 6.  Závěrečná ustanovení

 6.1.     Smluvní strany souhlasí s doručováním všech písemností a oznámení formou elektronické pošty nebo faxem na adresu kontaktní osoby smluvní strany uvedené ve Smlouvě. Veškerá komunikace se považuje za doručenou tři dny po jejím odeslání na adresu uvedenou Uživatelem v Reklamním systému.
 6.2.     Veškeré   právní   vztahy   vyplývající   ze   smlouvy   se   řídí   příslušnými   ustanoveními   zákona   č.   513/1991   Sb., obchodní zákoník v platném znění, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
 6.3.     Jakýkoli spor vzniklý ze Smlouvy bude řešen nejprve jednáním mezi smluvními stranami, přičemž smluvní strany se zavazují učinit vše proto, aby uvedeným jednáním dospěly k smírnému řešení.
 6.4.     Pokud se smluvním stranám nepodaří takový spor jednáním vyřešit, bude tento spor řešen prostřednictvím rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky podle procesních pravidel tohoto soudu před třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení bude Ostrava. Rozhodčí řízení se bude konat v českém jazyce. Obě smluvní strany souhlasí s přijetím rozhodnutí vydaného na základě rozhodčího řízení a jeho vykonáním.
 6.5.     Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2008

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem pouze pokud mezi těmito byla uzavřena smlouva o spolupráci při poskytování elektronické reklamy (dále jen Smlouva), a to s účinností ode dne uzavření Smlouvy, nebylo-li ve Smlouvě ujednáno jinak; Smlouva musí být uzavřena v písemné formě s tím, že za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje právní jednání učiněné elektronicky. Jakákoliv činnost Uživatele nebo jím poskytnuté plnění bez uzavřené Smlouvy jde k tíži Uživatele a Uživatel z tohoto titulu nemá vůči Provozovateli nárok na jakékoliv plnění, zejména nemá nárok na zaplacení odměny dle článku 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek.